Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕМ ЕС СТАЙЛ” ЕООД, наричано по-долу "ЕМ ЕС СТАЙЛ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.ms-stylе.eu (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„ЕМ ЕС СТАЙЛ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204371204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, ул. Александър Фол No 2, вх. И, ет. 2, ап. 6, имейл адрес: msstyle.eu(‘at’)gmail.com и телефон: 0879086026

 

            „ЕМ ЕС СТАЙЛ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 425499

                                                                                              

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.ms-stylе.eu (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.ms-stylе.eu всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

            Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ЕМ ЕС СТАЙЛ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ЕМ ЕС СТАЙЛ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

Чл. 2. „ЕМ ЕС СТАЙЛ” e електронен магазин, достъпен на сайта www.ms-stylе.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕМ ЕС СТАЙЛ” стоки.

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл. 3 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.ms-stylе.eu и на IP адреса на Потребителя.

 

(2) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ЕМ ЕС СТАЙЛ”..

 

Чл. 4 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ЕМ ЕС СТАЙЛ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ЕМ ЕС СТАЙЛ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 5 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

 

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

 

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ЕМ ЕС СТАЙЛ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ЕМ ЕС СТАЙЛ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ЕМ ЕС СТАЙЛ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЕМ ЕС СТАЙЛ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ЕМ ЕС СТАЙЛ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

 

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

 

ПОРЪЧКА

 

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ЕМ ЕС СТАЙЛ” стоки в електронния магазин.

 

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

(3) При липса на наличност от дадена стока „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ си запазва правото да откаже поръчката.

 

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола, или чрез "бърза поръчка" предоставяйки необходимите данни посочени на формата и.

 

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

 

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

 

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

 

ЦЕНИ

 

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

 

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

Чл. 12 „ЕМ ЕС СТАЙЛ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

 

Чл. 13 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЕМ ЕС СТАЙЛ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

 

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

 

            ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.ms-stylе.eu е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта и PayPal.

 

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл. 17 „ЕМ ЕС СТАЙЛ” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

           

ДОСТАВКА

 

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.ms-stylе.eu .

 

            (2) Преди изпращане на поръчаната стока, „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

            (3) „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

           

Чл. 19 (1) Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ЕМ ЕС СТАЙЛ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

(2) При поръчки направени до 12:00ч на съответния работен ден, доставките се изпращат в същия ден, при поръчки направени след 12:00ч доставките се изпращат на следващия работен ден.

 

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

 

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

 

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

Чл. 23 „ЕМ ЕС СТАЙЛ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

 

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕМ ЕС СТАЙЛ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 

(3) „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

 

(4) За упражняване правото на отказ „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

 

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, заедно с всички прикачени етикети, упътвания и други аксесоари, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

 

(7) „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ЕМ ЕС СТАЙЛ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки:

 

 

1.     предназначени изцяло само за индивидуална употреба, които след проба или носене изгубват стойността си като долни части на бельо и бански като бикини, боксерки, прашки, слип, боди и комплекти включващи такива долни части 

2.     всички козметични и други продукти, които са разпечатани и използвани и чието съдържание и количество вече не отговаря на описаното на опаковката, с изключение на случаите, когато е получен грешен или дефектен продукт.

 

3.     При доставката на запечатани стоки, които са разпечатани от потребителя и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни съображения 

 

Чл. 26 „ЕМ ЕС СТАЙЛ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

(2) Не се счита за несъответствие леко разминаване в цветовете на предлаганите стоки, което се дължи на естествените различия при репродуцирането на цветовата гама от различните модели мониторни устройства, както и различието в цветовете, причинено от заснемането на стоката със светкавица.   

 

Чл. 28 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

 

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

Чл. 29 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за привеждане на стоката в съответствие с договора, или за замяна на стоката с друга съгласно ЗЗП.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ЕМ ЕС СТАЙЛ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

 

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1.     касова бележка или фактура;

2.     протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.     други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 30 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и не след изтичането и на срока на годност.

 

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

(3) Ако “ЕМ ЕС СТАЙЛ“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

 

 

Чл. 31 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

 

(2) Когато „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл. 32 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

 

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

 

 (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл. 33 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 

1.  разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 34 „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 35 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”, „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЕМ ЕС СТАЙЛ”.

 

Чл. 36 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

(2) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

 

(3) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „ЕМ ЕС СТАЙЛ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 37 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕМ ЕС СТАЙЛ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

(2). При прекратяване на договора „ЕМ ЕС СТАЙЛ” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

 

Чл. 38 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 39 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 40 Органите, регулиращи дейността на „ЕМ ЕС СТАЙЛ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

-       Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

-       тел: 0700 111 22

-       email: info@kzp.bg

-       адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

-       Уебсайт: https://www.cpdp.bg

-       тел: 02/91-53-518

-       email: kzld@cpdp.bg

-       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

СПОРОВЕ

 

Чл. 41 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 

Чл. 42 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 43 (1) „ЕМ ЕС СТАЙЛ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

 

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕМ ЕС СТАЙЛ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

 

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Чл. 44 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

 

 


 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на –

……………………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите –

………………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите –

………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя/ите:

……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………


Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на –

……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

1.      Възстановяване на платената сума

 

2.      Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

 

3.      Отбив от цената

 

4.      Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

 

(заградете желаната опция)

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1.      Извършване на услугата в съответствие с договора

 

2.      Отбив от цената

 

3.      Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)Прилагам следните документи:

1.      касова бележка или фактура;

 

2.      протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 

3.      други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………